Search Discord Bookmarks
  Please update your browser: Your browser is obsolete, you need to update or switch! Missing var() support! Missing grid support! Missing (flex-) gap support! Missing aspect-ratio support! Missing container query support! Missing clamp() support! Missing -webkit-line-clamp support!
  Header Background Image

  Asianovel

  The world's first crowdsourcing-driven asian bl novel translation community
  Cover of How to Lead a Talented Team
  BLSports

  How to Lead a Talented Team

  by 银飞壳

  Jiāng fàng huāle bā nián shíjiān cóng guónèi zǒu dào guówài, cóng běntǔ qiú duì zǒu dào dǐngjí liánsài, cóng fùzhài qiān wàn zǒu dào shēnjià shù shí yì. Shéi dōu bù zhīdào zhè wèi dǐngjí qiúxīng céngjīng rì fù yī rì de zài xiǎo xiànchéng gānzhāo kǔlì huó, cóng bù gǎn xiǎng wèilái, zhǐ néng píngdàn kǔsè deguò wán yīshēng. Shéi yě bù zhīdào cónglái dōu shì kèjǐ fù lǐ zhèngrénjūnzǐ de jiāng fàng, céng zài shíjiǔ suì de shēnyè, jièzhe jiǔ zuì qīnwěnguò yīgè shàonián, yònglì dé jīhū jiāng shàonián de zuǐchún wěn pò. Gèng méiyǒu rén zhīdào, cóng wèi yǒuguò huābiān xīnwén de jiāng fàng, zài chūzǒu ōuzhōu zhīqián, juéjué dì hé nàgè shàonián fēnle shǒu, méiyǒu huítóu, yě bùgù wǎnliú. 展开 200 / 5,000 翻译结果 It took Jiang Fang eight years to go from home to abroad, from local teams to top leagues, from debts of tens of millions to billions of dollars. No one knows that this top star once worked hard in a small county day after day, never dared to think about the future, and could only live a dull and bitter life. No one knows that Jiang Fang, who has always been a self-denying and virtuous gentleman, once kissed a young man in the middle of the night at the age of nineteen by drunkenness, so hard that he almost broke the young man’s lips. No one knows that Jiang Fang, who has never had any lace news, broke up with the young man before leaving Europe, without looking back or keeping him.

  1. page 1
   1,294 Words
  2. page 2
   1,233 Words
  3. page 3
   1,271 Words
  4. page 4
   1,204 Words
  5. page 5
   1,212 Words
  6. page 6
   1,224 Words
  7. page 7
   1,259 Words
  8. page 8
   1,198 Words
  9. page 9
   1,297 Words
  10. page 10
   1,218 Words
  11. page 11
   1,219 Words
  12. page 12
   1,259 Words
  13. page 13
   1,294 Words
  14. page 14
   1,300 Words
  15. page 15
   1,276 Words
  16. page 16
   1,235 Words
  17. page 17
   1,178 Words
  18. page 18
   1,211 Words
  19. page 19
   1,261 Words
  20. page 20
   1,323 Words
  21. page 21
   1,218 Words
  22. page 22
   1,248 Words
  23. page 23
   1,235 Words
  24. page 24
   1,310 Words
  25. page 25
   1,223 Words
  26. page 26
   1,276 Words
  27. page 27
   1,249 Words
  28. page 28
   1,227 Words
  29. page 29
   1,198 Words
  30. page 30
   1,211 Words
  31. page 31
   1,305 Words
  32. page 32
   1,240 Words
  33. page 33
   1,212 Words
  34. page 34
   1,200 Words
  35. page 35
   1,229 Words
  36. page 36
   1,298 Words
  37. page 37
   1,244 Words
  38. page 38
   1,306 Words
  39. page 39
   1,303 Words
  40. page 40
   1,263 Words
  41. page 41
   1,264 Words
  42. page 42
   1,337 Words
  43. page 43
   1,309 Words
  44. page 44
   1,276 Words
  45. page 45
   1,257 Words
  46. page 46
   1,238 Words
  47. page 47
   1,243 Words
  48. page 48
   1,180 Words
  49. page 49
   1,254 Words
  50. page 50
   1,265 Words
  51. page 51
   1,271 Words
  52. page 52
   1,217 Words
  53. page 53
   1,242 Words
  54. page 54
   1,275 Words
  55. page 55
   1,221 Words
  56. page 56
   1,324 Words
  57. page 57
   1,219 Words
  58. page 58
   1,214 Words
  59. page 59
   1,334 Words
  60. page 60
   1,199 Words
  61. page 61
   1,207 Words
  62. page 62
   1,253 Words
  63. page 63
   1,215 Words
  64. page 64
   1,285 Words
  65. page 65
   1,382 Words
  66. page 66
   1,332 Words
  67. page 67
   1,250 Words
  68. page 68
   1,178 Words
  69. page 69
   1,210 Words
  70. page 70
   1,272 Words
  71. page 71
   1,186 Words
  72. page 72
   1,148 Words
  73. page 73
   1,208 Words
  74. page 74
   1,163 Words
  75. page 75
   1,187 Words
  76. page 76
   1,205 Words
  77. page 77
   1,266 Words
  78. page 78
   1,180 Words
  79. page 79
   1,190 Words
  80. page 80
   1,336 Words
  81. page 81
   1,302 Words
  82. page 82
   1,166 Words
  83. page 83
   1,184 Words
  84. page 84
   1,280 Words
  85. page 85
   1,270 Words
  86. page 86
   1,205 Words
  87. page 87
   1,240 Words
  88. page 88
   1,296 Words
  89. page 89
   1,306 Words
  90. page 90
   1,267 Words
  91. page 91
   1,298 Words
  92. page 92
   1,232 Words
  93. page 93
   1,253 Words
  94. page 94
   1,212 Words
  95. page 95
   1,219 Words
  96. page 96
   1,226 Words
  97. page 97
   1,281 Words
  98. page 98
   1,259 Words
  99. page 99
   1,294 Words
  100. page 100
   1,285 Words
  101. page 101
   1,209 Words
  102. page 102
   1,182 Words
  103. page 103
   1,243 Words
  104. page 104
   1,279 Words
  105. page 105
   1,305 Words
  106. page 106
   1,233 Words
  107. page 107
   1,231 Words
  108. page 108
   1,268 Words
  109. page 109
   1,175 Words
  110. page 110
   1,210 Words
  111. page 111
   1,301 Words
  112. page 112
   1,211 Words
  113. page 113
   1,192 Words
  114. page 114
   1,237 Words
  115. page 115
   1,237 Words
  116. page 116
   1,165 Words
  117. page 117
   1,271 Words
  118. page 118
   1,178 Words
  119. page 119
   1,268 Words
  120. page 120
   1,276 Words
  121. page 121
   1,184 Words
  122. page 122
   1,217 Words
  123. page 123
   1,176 Words
  124. page 124
   1,217 Words
  125. page 125
   1,243 Words
  126. page 126
   1,322 Words
  127. page 127
   1,256 Words
  128. page 128
   1,202 Words
  129. page 129
   1,276 Words
  130. page 130
   1,242 Words
  131. page 131
   1,226 Words
  132. page 132
   1,237 Words
  133. page 133
   1,319 Words
  134. page 134
   1,289 Words
  135. page 135
   1,312 Words
  136. page 136
   1,262 Words
  137. page 137
   1,236 Words
  138. page 138
   1,203 Words
  139. page 139
   1,261 Words
  140. page 140
   1,241 Words
  141. page 141
   1,195 Words
  142. page 142
   1,294 Words
  143. page 143
   1,320 Words
  144. page 144
   1,139 Words
  145. page 145
   1,266 Words
  146. page 146
   1,344 Words
  147. page 147
   1,251 Words
  148. page 148
   1,345 Words
  149. page 149
   1,246 Words
  150. page 150
   1,298 Words
  151. page 151
   1,205 Words
  152. page 152
   1,326 Words
  153. page 153
   1,241 Words
  154. page 154
   1,198 Words
  155. page 155
   1,241 Words
  156. page 156
   1,198 Words